ਨੀ ਧੀਏ ... Yes mummy
ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ .. No mummy
ਦਾਲ ਬਣਾਈ .. No mummy
ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ No mummy
ਨਾ ਰੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ,,, ਨਾ ਆਉਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਤੈਨੂੰ ਦਾਲ ..
ਫ਼ੇਰ ਕਹਿਣਾ ਸੱਸ ਕੁੱਟਦੀ .....ਕੁੱਟਦੀ ਘੋਟਣੇ ਨਾਲ .... lol

Leave a Comment