ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏਥੇ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ,
ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡੈਡੀ ਤੇਰਾ ਦਿੰਦਾ ਤਣਖਾਹ,
ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਠੀਕ ਸੀ
ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਫਾਹਾ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ,
ਦੇ ਕੇ ਮਹਿੰਗਿਆਂ ਬਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ,
ਨੀਂ ਮੁੰਡਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਲ ਨੀਂ ਲੈ ਲਿਆ....

Leave a Comment