ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਪੂ ਨੂੰ:-
ਦੱਸ, ਔਫਰ ਤੇ ਲੌਫਰ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਏ ???
.
.
ਪੱਪੂ "ਜਦੋ ਮੁੰਡਾ ਆਈ ਲਬ ਜੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ "ਲੌਫਰ "
ਅਤੇ
ਜੇ ਕੁੜੀ ਆਈ ਲਬ ਜੂ ਕਵੇ ਤਾਂ " ਔਫਰ " :P :D

Leave a Comment