ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਫਰਸ਼ ਤੇ #ਗੁਲਾਬ ਮੇਰਾ ਸੀ,,,
ਮੁਰਝਾਏ ਹੋੲੇ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦਾ ਓੁਹ #ਬਾਗ ਮੇਰਾ ਸੀ,,,
ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ੲਿੱਕ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ,,,
ਬਦ-ਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਓੁਹ #ਖਵਾਬ ਮੇਰਾ ਸੀ ... :( :'(

Leave a Comment