ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਭੁਲਿਆ ਓਹਨੂੰ ਸੱਚੀਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ,
ਓਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ...
ਜੇ ਮੇਹਮਾਨ ਨੇ ਓਹਦੀ ਖਾਤਿਰ ਸਾਰੇ ਹੰਜੂ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ,
ਓਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਕ-ਅਧਾ ਹੌਕਾ ਸਾਡੀ ਖਾਤਿਰ ਭਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ....

Leave a Comment