ਦਿਲਾ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਿਚ
ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ
ਕੁਝ ਰਾਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ
ਸੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਆ
ਮੰਨ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨ ਤੈਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ
ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਹੋਣੀ ਆ !!!

Leave a Comment