ਰੱਬਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈ ਹੋਰ ਰੋਊਂਗਾ
ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਯਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੂੰਗਾ
ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੈ
ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਹੂੰਗਾ
ਉਹਦੀ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਰ ਜਿਊਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ

Leave a Comment