ਟਾਈਮ ਜਿਹਾ ਟਪਾਉਣਾ,
ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਸੀ...
ਦੂਜਿਆ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ,
ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਸੀ...
ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬਣਾਉਣਾ,
ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਸੀ...

Leave a Comment