ਉਸਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਉਦਾਸ ਹੈ
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ
ਸੀਨੇ ਤੇ ਜਖਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦਰਦ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਹੈ
ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁੱਕੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਹੈ

Leave a Comment