ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ,
ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜਰੂਰੀ ਹੈ,
ਪੈਸੇ ਬਿਨਾ ਸਰਦਾ ਨੀ,
ਇਹ ਵੀ ਸਾਲੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ..

Leave a Comment