ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਮੇਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਪਰ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ
ਪੈਸੇ ਤੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜਾਰੋ
ਨਾ ਕੇ ਮਤਲਬੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ....

Leave a Comment