ਇਕ ਵਾਰ ਪੱਪੂ ਤੇ #ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ...
.
.
ਪੱਪੂ ਤੜਪ-ਤੜਪ ਕੇ ਮਰਨ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ
.
.
ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ
ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਤੋ ਬੰਦ ਆ :D
.
ਪੱਪੂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ :- ਮਸਾਂ ਹੀ ਬਚਿਆਂ
ਸਾਲਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈ ਮਰ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ" :D :P

Leave a Comment