ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ #ਦੁਨੀਆਂ
ਨੇੜੇ ਢੁੱਕ ਢੁੱਕ ਬਹਿੰਦੀ,
.
.
ਪਰਖੇ ਜਾਣ ਸਜਣ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਜਦ ਬਾਜ਼ੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈਂਦੀ....

Leave a Comment