ਸ਼ੇਰ – ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ 🐅
ਗਾਂ – ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ 🐄
ਕਬੂਤਰ 🕊 – ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

ਮੁਰਗਾ  🐓🐓🐓– ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ  😜😀

Leave a Comment