ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ  😀
ਚਾਹ ਧਰਨ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਗੇ :-
ਪਾਣੀ ਭੋਰਾ ਵੱਧ ਪਾ ਲਿਓ,
ਕੋਈ ਆ ਊ ਜਾਂਦਾ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਬਣ ਜਾਵੇ  ?
.
.
.
ਫੇਰ ਕਹਿਣਗੇ :- 
ਓਏ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਪੀ ਲੋ,
ਕੋਈ ਆ ਈ ਨਾ ਜਾਵੇl 😀  😂

Leave a Comment