ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਠਕ-ਠਕ ਹੋਈ
ਸੰਤਾ-ਕੌਣ ਆ
ਅਵਾਜ਼ ਆਈ :- ਪੁਲਿਸ ਆ... ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲ
ਕੋਈ ਜਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ
ਸੰਤਾ- ਕਿੰਨੇ ਕੁ Bande ਹੋ ?
ਪੁਲਿਸ -3
.
.
ਸੰਤਾ -ਤਾਂ ਸਾਲਿਓ ,
ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ  :D

Leave a Comment