ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੌਕੀਨੀ, 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਛੇੜ ਦਈ ਛੇੜਾ, 
ਨੀ ਨਖਰੋ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ, 
ਤੇਰਾ Profile Meri Ch 16ਵਾਂ ਗੇੜਾ

Leave a Comment