ਐ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲੋਕੋ ਹੁਣ ਅਸੀ ਜਿਤ ਕੇ ਹਰਗੇ ਆ…
ਜਉਦੇ ਆ ਭਾਵੇ ਜੱਗ ਤੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਰ ਗਏ ਆ..
ਜਉ ਜਹਰੀਲੇ ਸੱਪਾ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਡੱਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ..
ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਉ ਮਰਜਾਨੀ ਫੇਰ ਵੀ ਚੱਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ..
ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਉ…

Leave a Comment