ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂ
ਅੰਬਰ ਵੀ ਦੇਵੇ ਦੁਹਾਈਆਂ,
ਚੁੱਲੇ ਵਿੱਚੋ ਕੱਢ ਲੱਕੜਾਂ
ਜਦ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਦੀ
ਚਿਤਾ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ॥

Leave a Comment