ਸਟੇਟਸਾਂ ਦਾ ਜਮਾਨਾ ਆਇਆ,ਅਸੀ ਵੀ ਸਿਰਾ ਕਰਾਇਆ,
ਲੋਕਾਂ ਚ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ..
ਉਏ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ,
#ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ❤

Leave a Comment