ਲੰਡੂ ਤੇਰਾ #Attitude ਰੱਖ ਇਹਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ,
ਆਈ ਤੇ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਊਂ ਘਰੋ ਚੱਕ ਕੇ,
ਲ਼ੈ ਲਿਆ Decision ਜੇ ਬੱਲੀਏ ਪੈਰ ਨੀ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਪੱਟਦਾ,
ਜਾ ਨੀ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੱਲੀਏ ਪਿਆਰ #Jatt ਦਾ

Leave a Comment