ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਰਮ ਮੈਂ ਸੁਭਾਹ ਕੀਤਾ
ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਮੈ ਰਾਹ ਕੀਤਾ
ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਰ ਪਲ ਸੌਖਾ ਮੈ ਸਾਹ ਲੀਤਾ
ਫੇਰ ਰੱਬਾ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹੈਂ
ਕੀ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ?

Leave a Comment