ਜੋ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿੱਗ 🤕ਪਏ,
ਉਹ 😾🍃ਹਨੇਰੀ ਕੀ ਝੱਲਣਗੇ 😨
ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੀ ਜਨਾਨੀਆ ਵਾਲੀ,
ਉਹ ਰਾਹ 💪 ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੱਲਣਗੇ 😎

Leave a Comment