ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿਣਾ
ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ #ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਏ
ਫੇਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਤੇਰੇ ਵਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ
ਕਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ
ਆਹੀ ਸੋਚ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਡੋਲਦਾ ਰਹਿਣਾ
ਨੀਂਦ #ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੋ ਪਲ ਲਈ ਹੀ ਹੈ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ
ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਉਠ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਮੈਂ ਖੋਲਦਾ ਰਹਿਣਾ...

Leave a Comment