ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਕੇ
ਜੋ ਓਹ ਕਰਦਾ ਮੰਨੀ ਜਾ__
ਗਮ ਦੇਵੇ ਜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇ
ਓਹ ਪੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਜਾ_

Leave a Comment