ਦਿੱਤਾ #ਰੱਬ ਦਾ ਸੀ ਦਰਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਸ ਨਾ ਆਇਆ
ਕੀਤਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਰਤਾ ਨਾ ਭਾਇਆ
ਦਿਲ ਤੋੜੇਂ ਨਿੱਤ ਸਾਡਾ, ਦਿਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਚੰਗਾ ਏ
ਜਾ ਜਾ ਵੇ #ਸੱਜਣਾ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਚੰਗਾ ਏ...

Leave a Comment