ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ " ਰੱਬ " ਦੁਆ ਫੌਰਨ ਕਬੂਲ ਕਿਓ ਨੀ ਕਰਦਾ ,
ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੇ " ਗੁਨਾਹਾਂ " ਦੀ ਸਜਾ ਫੌਰਨ ਨੀ ਦਿੰਦਾ,

Leave a Comment