ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੋਸਤ ਨੂੰ
ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਡੋਲੂ ਚੁੱਕ ਕੇ
ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ...
*
*
ਜਿਸਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ –
ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ #ਮਹਾਰਾਜੇ 😎
ਸਾਡੀ ਰੀਸ ਕੌਣ ਕਰਲੂੰ
ਗਾਣੇ ਉੱਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ 😀😜😂 !!!

Leave a Comment