ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹੂਗਾ,
ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ
ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ,
ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ...
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੱਬ ਵੀ ਮੰਨ ਹੀ ਜਾਊਗਾ,
ਆਖਿਰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ
ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ...

Leave a Comment