ਤੇਰੇ ਆਉਣ 'ਚ ੲਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ
ਤੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਲ ਸੀ.
ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਪਤਾ,
ਤੇਰੀ ਚਲਾਕੀ ਚ ਤਾਂ #ਰੱਬ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ... :(

Leave a Comment