ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤੇ ਨੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀਏ ,
ਓਏ ਅੱਸੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੋ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰੀਏ,
ਕਦੇ ਵੇਖੀ ਆਜਮਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂ
ਮੈਂ ਪੈਰ ਨਾ ਪਿਛਾਹ ਪੱਟ ਦਾ ,
ਤੈਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਵਾਂਗੂ
ਸਾੰਭ ਸਾੰਭ ਰਖੁਗਾ ਨੀ ਪੁੱਤ ਜੱਟ ਦਾ...

Leave a Comment