ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਫੇਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਂ
ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦਾ #ਹਿਸਾਬ ਕਰੀਂ
ਛੱਡ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਨੀ ਹੋੰਣਾ
ਰਹਿਣ ਦੇ ਪਾਗਲਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ #ਪਿਆਰ ਵੀ ਨੀ ਹੋਣਾ :(

Leave a Comment