ਵੇਹਲਾ C ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ
Ikk FB Account Bnaa ਲਿਆ
Te ਚਰਚਾ Wich ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ__

Roz ਨਵੇਂ Nve #Status Paa ਕੇ
Yaaran ਦਾ ਮਨ Parchaa ਰਿਹਾ ਹਾਂ__

Leave a Comment