ਰੁੱਸ ਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਮਾਰ ਸਾਨੂੰ
ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਏ
ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜਹਾਰ ਕਰਦੇ
ਦੱਸ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕੀ ਏ....

Leave a Comment