ਤੇਰਾ Doggy 🐶 ਕਰੇ ਬਾਉ - ਬਾਉ
ਸਾਡਾ 🐕 ਕੁੱਤਾ ਸ਼ੇਰ 🐯 ਵਾਂਗ ਦਹਾੜਦਾ ਏ 🎭
ਤੇਰਾ #Scooter🚲 ਕਰੇ ਪੀ-ਪੀ 🎶
ਸਾਡਾ #Bullet🚵 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ🚨 ਪਾੜਦਾ ਏ

Leave a Comment