ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰ ਮਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਨੇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮ
ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰ ਮਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਨੇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮ
ਉਹ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਤੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਿਆ ਦੀ ਥੌੜ ਕੋਈ ਨਾ
ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਿੱਖਆ ਕਾਗਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ
ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਿੱਖਆ ਕਾਗਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ...

Leave a Comment