ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਕਿਤੇ ਮੁੱਕ ਹੀ ਨਾ ਜਾਈਏ
ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋ ਰੁਕ ਹੀ ਨਾ ਜਾਈਏ
ਪਰ ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਲਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਾਉਦੇ ਨੇ
ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹ ਹਜੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ !!!

Leave a Comment