ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀਆ ਗਲ਼ਤ ਆਦਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇ,
ਮੇਰਾ ਹਰ ਇਕ #ਖਵਾਬ ਏ ਅਧੂਰਾ,
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬਾ "ਆਦਤਾਂ ਨੀ ਖਰਾਬ" ਬੱਸ "ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਉੱਚੇ ਨੇ"
ਨਹੀਂ ਖਵਾਬ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੂਰਾ !!!

Leave a Comment