ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਤਾਂ
ਗਲੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ,  :(
.
.
.
ਕੁੜੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ
ਕੇ ਪਿਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕੇ ਨਹੀ... :D :P

Leave a Comment