ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੂੰ #PG ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਬੱਲੀਏ,
ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਣਾ ਅਸੀਂ #ਮੋਟਰ ਤੇ ਥਾਂ ਛੱਤਿਆ...
ਨੀ ਤੂੰ ਤਿੰਨ ਕੁ ਫਰੈਂਡਾ ਨਾਲ ਫਿਰੇ ਮੇਲਦੀ,
ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਬੜੇ #ਮਹਿਫਲਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ...

Leave a Comment