ਨਿੱਤ _ Photo _ ਪਾਉਣ _ ਦੀ _
ਨੀ _ ਜੇ _ ਚਰਚਾ _ ਤੇਰੀ _ ਆ
.
.
.
.
ਸਾਡੀ _ 1 _ Status _ ਨਾਲ _ ਈ _
ਕੁੜੀਏ _ ਚੜਾਈ _ ਬਥੇਰੀ _ ਆ

Leave a Comment