ਸੂਰਜ ਬੜੀ ਦੂਰ ਪਰ ਜੁਗਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਦੀ... ਕੋਸ਼ਿਸ ਜਾਰੀ ਐ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਐਬਾਂ ਨਾਲ ਲੜ੍ਹਨ ਦੀ... ਕੋਸ਼ਿਸ ਜਾਰੀ ਐ
ਆਉਦਾ ਕੱਲ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀ ਵੀ... ਕੋਸ਼ਿਸ ਜਾਰੀ ਐ
ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜੰਗ ਉਤਾਰਨ ਦੀ... ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਜਾਰੀ ਐ

Leave a Comment