ਜੱਟ :- ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ_ _ _!!! ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਤੁੜੀ ਨੀ ਖਾਂਦੀ __ :(
ਡਾਕਟਰ:-- ਹੋਰ ਫੇਰ ਕੀ ਖਾਂਦੀ ਆ_ _ _???

ਜੱਟ:- ਗਾਜਰਾਂ ਖਾਂਦੀ ਆ ਜੀ _ _ _ :)
ਡਾਕਟਰ:-- ਫੇਰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ,,
ਥੋਨੂੰ ਗੋਬਰ ਦੀ ਜਗਾ " ਗਜਰੇਲਾ " ਦਿਆ ਕਰੂ_ :D :P

Leave a Comment