ਲੱਗਦਾ #Request ਕਰੇਗਾ,.
ਵਹਿਮ ਜਿਹਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ...
ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾ ਕੁੜੀਆਂ,
#Privacy ਹਟਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ.....

Leave a Comment