ਖਾਓ ਪੀਓ #ਐਸ਼ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ,
#ਦਿਲ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਖਾਇਓ ਨਾ,
:
ਸਹੇਲੀ ਆਪਣੀ ਭਾਂਵੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜੇ,
ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ #ਗਰੀਬ ਦੀ ਫਸਾਇਓ ਨਾ... :P

Leave a Comment