ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ
ਚੰਦ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸੱਜਣਾ
.
.
ਨੂਰ ਵੀ ਉਨਾਂ
ਗਰੂਰ ਵੀ ਉਨਾਂ
ਤੇ ਦੂਰ ਵੀ ਉਨਾਂ..... :( :'(

Leave a Comment