ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਚਸਕਾ Driveri ਦਾ
ਉਹ ਕਰਦੀ Driveran ਨੂੰ Hate ਬੜੀ
Trucking ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਨਾ
ਆਪਾਂ ਛਮਕ-ਛਲੋ ਹੀ ਛੱਡ ਤੀ... :D :P

Leave a Comment