ਜਦ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ
Wakh ਰਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ
ਅੱਜ ਨਾਲ ਨੇ ਜੋ ਸਾਥੀ ਪਿਆਰੇ
ਓਹ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ
ਯਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਟੁੱਟ ਗਈ
ਓਹ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੋਣਗੇ
ਓਏ mundeo ਥੋਨੂ kudiyan
ਤੇ kudio ਥੋਨੂ munde
passout ਹੋ ਕੇ ਬੜਾ ਯਾਦ ਆਉਣਗੇ

Leave a Comment