ਅੱਜ ਦਾ ਗਿਆਨ:-
ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਧੂ
ਅਤੇ #ਸੇਲਫੀ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ !!!

Leave a Comment