ਆਹਾ Semester System ਦਾ ਫਾਇਦਾ
ਤਾਂ Intelligent #Students ਨੂੰ ਈ ਹੁੰਦਾ,
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਲਾ 1 ਸਾਲ ਚ'
2 ਵਾਰੀ ਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ....

Leave a Comment